1. A Játék szervezője és lebonyolítója

Jelen szabályzat A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125., adószám: 18200267-1-42, továbbiakban: Szervező, Lebonyolító) által kezelt, karbantartott https://zoldgombfesztival.hu/vlog-verseny weboldalán futó „RÁZD FEL A VILÁGOT, HOGY ZÖLD LEGYEN A FÖLD!” című játékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. A Játék Résztvevői

2.1. A Játékban részt vehet minden 10. életévét betöltött, magyarországi tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki a youtube.com weboldal felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) regisztrált. (továbbiakban: „Játékos”)

2.2. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

2.3. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

2.4. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Játékban továbbá azon személyek sem vehetnek részt, akik a Játék megalkotásában, lebonyolításában részt vettek, azt létrehozták és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.5. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

2.6. A Játékosok a youtube.com oldalhoz csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, YouTube profil törlése stb.) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.7. A Szervező kizárólag azokat a regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját YouTube profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált YouTube profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, YouTube profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2.8. A regisztrációval a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, YouTube profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó YouTube profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós YouTube profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a Játékból.

2.10. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

2.11. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2.12. A regisztrációkat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.13. A Játékból továbbá kizárásra kerülnek azok a Játékosok is, akik Pályázata

 • sértheti más szerzői jogait,
 • olyan elemeket tartalmaz, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
 • erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló kijelentéseket tartalmaznak,
 • pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú,
 • egészségre ártalmas anyagok használatára bátorít,
 • burkolt vagy nyílt reklámot tartalmaz,
 • bűncselekményre vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást tartalmaz,
 • jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket tartalmaz,
 • sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését, illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jóízlést.

3. A Játék Időtartama

A Játék 2019.09.30.–2019.10.20. 23 óra 59 percig tart.

Nyertesek meghatározása: 2019.10.23.

Eredményhirdetés: a nyertesek meghatározásától számított legkésőbb 24 órán belül, a nyertesek nevének a https://zoldgombfesztival.hu/vlog-verseny weboldalon történő közzétételével.

4. A Játék leírása

4.1. A Játék során a Játékosoknak a https://zoldgombfesztival.hu weboldalon, a 3. pontban meghatározott idő intervallumban kihelyezett felhívásban meghatározott feladatot kell teljesíteniük.

4.2.A feladat:

4.2.1. KÉSZÍTS MINIMUM 20, MAXIMUM 180 MÁSODPERC HOSSZÚSÁGÚ YOUTUBE-VIDEÓT, mely másokat is cselekvésre késztet! Lehet rövid, de ütős, kreatív, látványos, újszerű, példamutató. Bemutathat egyszerű megoldásokat, példákat mások számára. Lehet szemléletformáló, de víziókat is örömmel látunk. ENGEDD SZABADJÁRA A FANTÁZIÁDAT!

4.2.2. TÖLTSD FEL SAJÁT YOUTUBE CSATORNÁDRA NYILVÁNOS VIDEÓKÉNT, #zoldgombfesztival hashtaggel!

4.2.3. NEVEZNI A HTTPS://ZOLDGOMBFESZTIVAL.HU/VLOG-VERSENY/NEVEZES ŰRLAP KITÖLTÉSÉVEL ÉS ELKÜLDÉSÉVEL TUDSZ.

4.2.4. GYŰJTS LIKE-OKAT A VIDEÓDHOZ YOUTUBE CSATORNÁDON OKTÓBER 20-IG, HOGY BEKERÜLHESS A 2. FORDULÓBA!
Az értékelésnél a kedvelések abszolút száma számít majd és nem a like-ok és dislike-ok közötti különbség!

4.3. A videóknál érvényes szavazatnak számít a Tetszik reakció adása. Egy játékos több videóval is nevezhet. A játékosok a saját pályázatukra is adhatnak le szavazatot.

5. Nyertesek, értékelés

5.1. A 3. pontban meghatározott időpontig beérkezett érvényes pályázatok értékelése két lépcsőben történik.

5.1.1. Első forduló:

A játék végén a játék lezárásának pillanatáig egyéniben 50 like-kal, csapatban 200 like-kal rendelkező érvényes pályázatok bekerülnek a második fordulóba. (A kedvelések abszolút száma számít, és nem a like-ok és dislike-ok közötti különbség!)

5.1.2. Második forduló:

A Szervező az első fordulóba bekerülő érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között a 4. pontban meghatározott kategóriánként 1 db nyertest határoz meg a Lebonyolító székhelyén (cím: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.), háromtagú zsűri jelenlétében. A zsűri a nyertesek meghatározásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a zsűri tagjai a nyertesek kijelölését követően aláírásukkal hitelesítenek. A zsűri fenntartja a jogot, hogy amely kategóriában nem érkezett be megfelelő színvonalú pályamű, ne adjon át díjat!

A zsűri tagjai:

 • Heiling Zsolt a Földgömb Alapítvány alapítója
 • Mohai Andrea a Zöldgömb Fesztivál fesztiváligazgatója
 • Nagy Éva, a Földgömb Online főszerkesztője

5.2. A Szervező kategóriánként 1 db tartaléknyertes pályázatot határoz meg. A tartaléknyertesek abban az esetben válnak jogosulttá a Nyereményre az 5. pontban írtak szerint, amennyiben a nyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

6. Nyeremények:

6.1. A játék során kategóriánként az alábbi nyeremények találnak gazdára:

Egyéni kategória 5-8. osztályos diákok: 1 db okostelefon (Samsung Galaxy A50)

Egyéni kategória 9-12. osztályos diákok: 1 db okostelefon (Samsung Galaxy A50)

Csapatverseny: egynapos, autóbuszos kirándulás (Értéke: bruttó 300 000 Ft)

6.2. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

7. Nyertesek értesítése, nyeremény átadása

7.1. A Szervező a Játék eredményét a 4.2 pontban írt meghatározást követően 24 órán belül a https://zoldgombfesztival.hu/vlog-verseny weboldalon teszi közzé. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

7.2. A nyertesekkel e-mailben (”Értesítés”) veszi fel a szervező a kapcsolatot és egyezteti velük a nyeremény átvételének részleteit.

7.3. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • az értesítő levélre 5 napon belül nem válaszol;
 • bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

7.4. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

7.5. A nyereményeket a Játék lezárta után a nyertesek személyesen vehetik át egy díjátadó ünnepség keretén belül október 27-én Budapesten, az Akvárium Klubban, ahol egyúttal a szervező a nyertes videókat is bemutatja.

8. Adózás, költségek

A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

9. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

9.1. Az adatkezelés célja és fogalma

A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. A Játékos beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatait a Szervező/Lebonyolító a Játék lebonyolítása érdekében

Pályázat érvényessége

Nyertesek azonosítása,

Kapcsolatfelvétel

Nyeremények átadása céljából kezelje.

Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a játékban való részvétel során megadott adatainak (pl. név, cím, email cím, telefonszám stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

A Játékos abban az esetben vehet részt a játékban, ha az adatkezeléshez megadja a kifejezett, egyértelmű és határozott hozzájárulását, amit jelen szabályzat elolvasásával és elfogadásával tehet meg.

E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

9.2. Szervező mint adatkezelő a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat (YouTube név, ID és e-mail cím – a nyertesség esetén lévő beazonosítás céljából, valamint teljes név, telefonszám a nyeremény átadása céljából) kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt és az azt követő elévülési időben a jelen 9. pontban írtak szerint kezelje;

9.2.1. nyertesség esetén nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a sorsolás eredményhirdetésére készített weboldalon;

9.2.2. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

9.3. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező és a Lebonyolító bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga, a helyesbítés, törlés, panasztétel, bírósághoz fordulás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

9.4. Az adatkezelésre jogosult személye és az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelők és Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Az adatok feldolgozását az Adatkezelők megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik.

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen nyereményjáték esetében Adatkezelőnek minősül:

Adatkezelő: A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125, adószám: 18200267-1-42)

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

9.5. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül

9.6. Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

9.7. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

10. Vegyes rendelkezések

10.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

10.2. A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, vagy a nyeremény átadás helyszínére az egyeztetett időpontban nem megy el, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

10.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.youtube.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

10.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, YouTube profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

10.5. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Játékos elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Játékban való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Játékosnál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Azok, akik a Játékban Pályázattal részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 • nyertesség esetén nevüket a Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a https://zoldgombfesztival.hu/vlog-verseny weboldalon.
 • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését minden változtatás és eltérés nélkül.

A Szervező/Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében részt vevő egyéb cégek nem vállalnak semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni, vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért.

10.6. Jogorvoslati lehetőségek az adatkezeléssel kapcsolatban

A Játékosok jogorvoslati lehetőségeit – többek között – az Infotv. 14-23. §-ai tartalmazzák. A Játékosok bármikor tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, amelyet az adatkezelő csak az Infotv. szerinti kivételes esetekben tagadhat meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A Játékos a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, de a per – a Játékos választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Ha az adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Játékos személyiségi jogát megsérti, a Játékos sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Játékos személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Játékos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelők munkatársai is Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; honlap: www.naih.hu) is fordulhat.

10.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

10.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék idejének változtatását, a nyertes meghatározásának idejét és akár a játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány

Szervező

2019.09.30.

Budapest